Podjęte uchwały:

Nr 290/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików

Nr 291/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Nr 292/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2021 rok

Nr 293/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 289/LIX/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Regionalnego Towarzystwa Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nr 294/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 286/LIX/2022 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Nr 295/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 287/LIX/2022 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok

Nr 296/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Nr 297/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2022 rok

Nr 298/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Nr 299/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/LI/2021 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 grudnia 2021 r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

Nr 300/LX/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 277/LVII/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików"


Imienne wykazy głosowań znajdują się w załącznikach poniżej:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.07.2022 12:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.09.2022 20:54