OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Stary Dzików
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Cewków 83, 37-632 Stary Dzików
Organ prowadzący szkołę: Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa w Cewkowie, Cewków 83, 37-632 Stary Dzików

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1428).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Cewkowie,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

k)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j. t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

ł) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j. t. Dz. U. z 2021, poz. 478, z późn. zm.),

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, z nr telefonu i adresem e-mail z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie", w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 28 kwietnia 2023 r. na adres: Urząd Gminy, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, pokój nr 1 do godz. 15.00.

4. Ofert złożone po upływie terminu wskazanego wyżej nie będą rozpatrywane.

5. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stary Dzików.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy  kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punkcie 2, lit. d-g, l, ł. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, pokój nr 5.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.03.2023 09:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.03.2023 09:08

Rejestr zmian dokumentu