Uchwała Nr 366/LXXII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwalę Nr 166/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6j ust. 3b i 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.),

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 166/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno¬wypoczynkowe wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierana odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 240,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 366/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwalę Nr 166/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.04.2023 19:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.04.2023 11:57

Rejestr zmian dokumentu

17.04.2023 11:57Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
13.04.2023 19:12Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
13.04.2023 19:07 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)