(Ta uchwała została zmieniona Uchwałą 376/LXXV/2023)

Uchwała Nr 367/LXXIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 196.672,50 zł, z następujących źródeł:
a) środki związane z realizacją Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 97.072,50 zł
b) dotacja celowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 75.000 zł
c) środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania "Promowanie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przez organizację akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stary Dzików" – 16.000 zł
d) środki z WFOŚiGW stanowiące refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem wniosku i wydaniem zaświadczenia w związku z realizacją programu "Czyste powietrze" – 1.500 zł
e) odsetki od środków na lokatach bankowych – 7.100 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200.172,50 zł z przeznaczeniem na:
a)  inwestycja realizowana w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zadanie "Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie" (wkład własny) – 97.072,50 zł
b) dotacje dla mieszkańców udzielane w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 75.000 zł
c) realizację zadania w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania "Promowanie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przez organizację akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stary Dzików" – 16.000 zł
d) zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Cewkowie ze środków funduszu sołeckiego wsi Moszczanica – 2.000 zł
e) remont dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy w Moszczanicy – 8.000 zł
f) zakup materiałów i usług w GOPS – 600 zł
g) wynagrodzenie bezosobowe w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Moszczanica – realizacja zadania "Piknik rodzinny" – 1.500 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Moszczanica w ramach realizacji zadania "Piknik rodzinny" – 1.500 zł
b) zadanie "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz siłowni" finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Moszczanica – 2.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 367/LXXIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 97.072,50
  01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 97.072,50
  6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 97.072,50
2. 750 Administracja publiczna 8.600
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.600
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7.100
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.500
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.000
  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 75.000
  6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75.000
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.000
  92195 Pozostała działalność 16.000
  2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 16.000
    Razem zwiększenia 196.672,50
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 367/LXXIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 97.072,50
  01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 97.072,50
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97.072,50
2. 801 Oświata i wychowanie 2.000
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 2.000
  80101 Szkoły podstawowe 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
3. 852 Pomoc społeczna 600
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.000
  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 75.000
  6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75.000
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.500
  92195 Pozostała działalność 25.500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
  4270 Zakup usług remontowych 8.000
  4300 Zakup usług pozostałych 13.000
    Razem zwiększenia 200.172,50
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500
  92195 Pozostała działalność 3.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200
  4220 Zakup środków żywności 800
  4300 Zakup usług pozostałych 500
    Razem zmniejszenia 3.500

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(uchwała zmieniona uchwałą nr 376/LXXV/2023) Uchwała Nr 367/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.04.2023 10:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.06.2023 15:46

Rejestr zmian dokumentu