(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 370/LXXIV/2023)

Uchwała Nr 368/LXXIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z ar. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego dla lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych przez Beneficjentów końcowych pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik
do Uchwały Nr 368/LXXIII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Regulamin udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady udzielania dotacji celowej zwanej dalej "dotacją", w tym kryteria wyboru przedsięwzięć oraz tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, w ramach Programu Priorytetowego "Cieple Mieszkanie", zwanym dalej programem.
2. Celem Programu Priorytetowego "Cieple Mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
3. W rozumieniu Regulaminu:
1) przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
2) przez budynek mieszkalny wielorodzinny należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne
4. Dotacje celowe udzielane będą na przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Stary Dzików oraz:
1) zakup i montaż źródła ciepła, spełniającego wymogi Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo;
2) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie;
3) dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu), pod warunkiem spełnienia wymagań Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie:
a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
5. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na przedsięwzięcia o których mowa w ust. 2 jest otrzymanie przez Gminę Stary Dzików środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

§ 2.

1. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje:
1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż w dacie zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjenta z Gminą Stary Dzików. Koszty poniesione wcześniej będą uznane za niekwalifikowane;
2) zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
2. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje koszty poniesione w danym roku budżetowym.

Rozdział 2
Zasady udzielania dotacji

§ 3.

1. Beneficjentem uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego), posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (w przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia) do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) ustalonym:
a) zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz,
b) na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych w ust. 1 w pkt 1-4, dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

§ 4.

1. Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 5.

1. Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zaświadczenie wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie), zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 6.

1. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji (działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku; zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły; w związku z tym działalność taka jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.) wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
3. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
5. Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach programu musi być zgodny z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
6. Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych (przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska) obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.
7. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.
8. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
9. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego.
10. Beneficjent dotacji ponosi odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.
11. Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu

Rozdział 3
Wysokość dotacji

§ 7.

1. Ustala się następującą wysokość dotacji:
1) do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym;
2) do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym;
3) do 90 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.
2. Podatek od towarów i usług jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta końcowego, a beneficjent ten nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Rozdział 4
Tryb postępowania

§ 8.

1. Wójt Gminy Stary Dzików ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji.
2. Informacja o terminie złożenia wniosku zamieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz na stronie www.starydzikow.pl.

§ 9.

1. Podmiot ubiegający się o dotację z programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data zapłaty pierwszej faktury) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez pracownika Urzędu Gminy w Starym Dzikowie pod względem formalnym i merytorycznym.
4. W przypadku niekompletnego wniosku beneficjent końcowy zostanie wezwany do jego uzupełnienia; w przypadku nie zastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
6. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stary Dzików po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod warunkiem, że środki finansowe na ten cel nie zostały wcześniej wyczerpane.
8. Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika Wnioskodawcy. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy. Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, powinno obejmować umocowanie do złożenia oświadczeń w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy wobec Gminy.

Rozdział 5
Udzielenie i rozliczenie dotacji

§ 10.

1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do podpisania umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy Gminą Stary Dzików a Beneficjentem końcowym.
2. Urząd Gminy w Starym Dzikowie zawiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy.
3. Kwota dotacji wypłacana jest na rachunek bankowy Beneficjenta końcowego.
4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w umowie o dofinansowanie jednak nie wcześniej, niż po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu wniosku o płatność.
5. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.
6. Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność musi nastąpić do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.
7. Rozliczenie dotacji stanowi wniosek o płatność, którego wzór został określony w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
8. W przypadku, gdy beneficjent końcowy wykonał prace związane z:
- instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej
- podłączeniem lokalu do efektywnego źródła ciepła (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku)
- wentylacją mechaniczną i odzyskiem ciepła
- stolarka okienną i drzwiową
własnymi siłami, zobowiązany jest sporządzić na tę okoliczność stosowne pisemne oświadczenie.
9. Podstawą wypłaty dotacji jest prawidłowe rozliczenie umowy.
10. Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dofinansowania lokal mieszkalny objęty tym dofinansowaniem.
11. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Rozdział 6
Sposób kontroli wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

§ 11.

1. Gmina Stary Dzików może dokonać kontroli przedsięwzięć u beneficjenta w miejscu realizacji przedsięwzięcia, samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego, w trakcie realizacji oraz w okresie 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.
2. Jeżeli wnioskodawca własnymi siłami zrealizował inwestycję kontrola, o której mowa w ust. 1 odbędzie się przed wypłatą środków na konto beneficjenta końcowego.
3. W okresie 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga Wójt Gminy Stary Dzików.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w naborze oznacza akceptację zapisów Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie oraz Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Starym Dzikowie kontroli realizacji przedsięwzięcia na każdym jego etapie.
3. Dotacje udzielone na warunkach określonych w Regulaminie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Stary Dzików wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa wyżej.
4. Gmina Stary Dzików wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(utraciła moc uchwałą nr 370/LXXIV/2023) Uchwała Nr 368/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.04.2023 11:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.05.2023 13:31

Rejestr zmian dokumentu