Uchwała Nr 369/LXXIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze. zm.),

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

"Opłata o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Stary Dzików."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc obowiązująca uchwała Nr 359/LXXI/2023 r. z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 369/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.04.2023 11:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.04.2023 11:14

Rejestr zmian dokumentu