Uchwała Nr 372/LXXV/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2023-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 725 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2031, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 40/XI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2015-2020.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik
do Uchwały Nr 372/LXXV/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 1 czerwca 2023 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY STARY DZIKÓW NA LATA 2023-2031

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików na lata 2023-2031 zwany dalej „Programem” obejmuje w szczególności:
1. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.
2. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali.
3. Zasady polityki czynszowej oraz zasady obniżania i podwyższania czynszu.
4. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
5. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
6. Wysokość kosztów na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków.
7. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 2
PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY STARY DZIKÓW

§ 2

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Stary Dzików, obejmuje 21 lokali znajdujących się w kilku budynkach usytułowanych w miejscowościach Stary Dzików, Nowy Dzików i Cewków o łącznej powierzchni użytkowej 1260,50 m2, stanowiących własność Gminy Stary Dzików.   
2. W okresie objętym programem nie jest planowane zwiększenie mieszkaniowego zasobu przez budowę lub zakup lokali i budynków, a jedynie utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali już znajdujących się w zasobie.
3. Zwiększenie mieszkaniowego zasobu może nastąpić w przypadku pozyskania środków finansowych na ten cel.

§ 3

Zestawienie lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

• w miejscowości Stary Dzików:
- przy ulicy Kościuszki w budynku 77 - trzy  lokale mieszkalne oznaczone Nr 1,2,3,
- przy ulicy Kościuszki w budynku 77a - jeden lokal mieszkalny oznaczone Nr 4,
- przy ulicy Kustronia w budynku nr 13 - dwa  lokale mieszkalne oznaczone Nr 1,2,
- przy ulicy Kustronia w budynku nr 14 - dwa lokale mieszkalne oznaczone Nr 2,3,
- przy ulicy Leśnej w budynku nr 10 - jeden lokal mieszkalny oznaczony Nr 13,
- przy ulicy Kopernika w budynku nr 3 - trzy lokale mieszkalne oznaczone Nr 1,2,3,
- przy ulicy Kopernika w budynku nr 4 - dwa lokale mieszkalne oznaczone Nr 1,2,
- przy ulicy Kościuszki w budynku 47 - dwa  lokale mieszkalne oznaczone Nr 1,2

• w miejscowości Nowy Dzików (Stara szkoła):
- w budynku Nr 60 - cztery lokale mieszkalne oznaczony Nr 1,2,3,4

• w miejscowości Cewków:  
- w budynku 81/1 - jeden lokal mieszkalny

§ 4

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego o którym mowa w § 1 ust. 1 jest zróżnicowany. Większość lokali wymaga poprawy i remontu. Do zasadniczych prac remontowo-modernizacyjnych zasobów mieszkaniowych Gminy należy zaliczyć:
- remonty pokryć dachowych
- remonty elewacji
- wymiana stolarki

Rozdział 3
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI

§ 5

Podstawowym zadaniem Gminy, w zakresie planów remontów i modernizacji lokali, będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym oraz zapewnienie bezpieczeństwa najemcom.
Lokale mieszkalne nie wymagają remontów kapitalnych. Jednakże należy przeprowadzać przeglądy stanu technicznego budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne. Na podstawie  tych przeglądów zostaną określone warunki dopuszczenia do dalszej eksploatacji budynków i lokali.
W zależności od możliwości finansowych Gminy w każdym roku budżetowym należy przewidzieć środki finansowe na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego. Pozwoli to w okresie objętym programem gospodarowania na realizację bieżących napraw i konserwacji. Podstawowym źródłem finansowania bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych są wpływy z czynszu najmu lokali mieszkaniowych. Jednym z podstawowych założeń w zakresie gospodarki mieszkaniowej powinno być kształtowanie stawek czynszu za lokale w takiej wysokości, aby uzyskane wpływy wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zasobu w stanie niepogorszonym.

Zakres robót

Planowane koszty w poszczególnych latach obowiązywania programu
w tyś. zł

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Bieżąca eksploatacja i remonty 9,5 9,5 10,5 10,5 12 12 12,5 13 13,5

Rozdział 4
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 6

1. Rada Gminy może podejmować uchwałę o sprzedaży lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy na wniosek Wójta Gminy lub na wniosek najemców.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 5
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

§ 7

1. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do kształtowania stawek czynszu w latach 2023-2031 na poziomie zapewniającym samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Wpływy z tytułu czynszu powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych, ale również zapewniać pozyskanie środków na remonty. Wprowadzenie takiego systemu ma na celu stopniowe minimalizowanie dopłat z budżetu gminy na utrzymanie i remonty zasobu mieszkaniowego.
2. Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego obejmuje koszty administrowania, konserwacji oraz utrzymania technicznego lokalu.
3. Dla ustalenia stawki czynszu obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Stary Dzików uwzględnia się czynniki obniżające oraz podwyższające jej wartość. Procentowe zróżnicowanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uwzględnia wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan i położenie.
4. Czynsz ustalony jest na podstawie stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników obniżających i podwyższające wartość użytkową lokalu.
Czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu:
- lokal bez wyposażenia w podstawowe instalacje -5 %
- lokal w bardzo złym stanie technicznym, wymagającym remontu -10 %
Czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:
- lokal wyposażony w lokalną sieć ciepłowniczą +10%
- lokal wraz z podwórkiem +5%
5. Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy ustala Wójt Gminy z uwzględnieniem określonych niniejszym programem czynników obniżających lub podwyższających stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne w zależności od wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz jego stanu i położenia.
6. Stawka czynszu wzrastać może stopniowo nie częściej jak raz w roku na podstawie zarządzenia Wójta Gminy.
7. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją mieszkania tj. za dostawę do lokalu wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, odbiór nieczystości stałych i ścieków.
8. Termin oraz sposób zapłaty czynszu określa umowa najmu.
9. Osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej Wójt Gminy, wyraża zgodę na uregulowanie zaległości czynszu w formie zawarcia ugody, co do wysokości rat i harmonogramu spłaty istniejącego zadłużenia.

Rozdział 6
SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 8.

1. Lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy zarządza Wójt Gminy Stary Dzików.
2. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu polega na podejmowaniu decyzji oraz na dokonywaniu czynności mających na celu:
- zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkaniowych poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali
- remonty, konserwacje oraz modernizacje lokali mieszkalnych i budynków.
3. Zasady zarządzania lokalami w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny zapewniać efektywne i sprawne zarządzanie, poprawę standardu zasobu mieszkaniowego, ograniczenie kosztów utrzymania.
4. Na lata 2023-2031 nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania zasobem.
5. Szacowane koszty utrzymania i remontów zasobu mieszkaniowego:

Rodzaj wydatku Szacowane koszty w poszczególnych latach obowiązywania programu
w tys. zł
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Koszty bieżącej eksploatacji 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Koszty remontów i modernizacji 7,5 7,5 8 8 9 9 9,5 9,5 10

Rozdział 7
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 9.

W latach 2023-2027 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł
- Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- Przychody z tytułu wynajmu lokali użytkowych,
- Środki przewidziane w budżecie gminy niezbędne do przeprowadzenia remontów.
- Środki z programów rządowych i funduszy Unii Europejskiej.

Rozdział 8
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§ 10

1. Wysokość wydatków na mieszkaniowy zasób gminy w latach 2023-2031 będzie uzależniona od wzrostu kosztów eksploatacji, kosztów remontów i modernizacji lokali.
2. Koszty bieżące eksploatacji obejmują: ubezpieczenia budynków, przeglądy techniczne, utrzymanie części wspólnych budynku.

Rozdział 9
INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 11.

1. Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
- Systematyczne dbanie o istniejący zasób mieszkaniowy i stan techniczny budynku.
- Podjęcie skutecznych działań w celu egzekwowania regularnych i terminowych płatności czynszu poprzez niezwłoczne uruchamianie procesu windykacji w momencie pojawienia się zaległości czynszowych obejmujących trzy kolejne okresy  płatności.
- Realizację założeń mających na celu uregulowanie zaległości czynszowych przez lokatorów.
- Podejmowanie działań w celu zabezpieczania corocznie w budżecie gminy stosownych środków na wykonanie remontów bieżących.
2. W latach 2023-2031 nie przewiduje się remontów kapitalnych budynków i lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się konieczność zapewnienia lokali zamiennych najemcom na czas remontów.

Rozdział 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, Wójt Gminy Stary Dzików przedkłada Radzie Gminy propozycję zmian Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2023-2031.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 372/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2023-2031
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.06.2023 14:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.06.2023 15:15