Uchwała Nr 374/LXXV/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.314,10 zł, z następujących źródeł:
a) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pomoc za działania polegające na czyszczeniu upraw leśnych) – 12.094,12 zł
b) środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego związanego z realizacją programu „Czyste powietrze” – 1.219,98  zł
c) sprzedaż gruntów – 7.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 77.314,10 zł z przeznaczeniem na:
a) utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego związanego z realizacją programu „Czyste powietrze” (wynagrodzenia pracownika i zakup materiałów) – 1.219,98 zł
b) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie – 2.500 zł
c) zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w miejscowości Ułazów – 5.094,12 zł
d) zakup gazu grzewczego do świetlicy wiejskiej w Ułazowie – 2.500 zł
e) zakup działki leśnej – 9.000 zł
f) dotację celową na zadanie zlecone dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na zadanie związane z organizacją rajdu rowerowego turystyczno-krajoznawczego „Poznajemy Dzikowszczyznę wraz z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców gminy oraz budową infrastruktury towarzyszącej (wieża widokowa, wiata, parking, elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, palenisko) w miejscowości Ułazów – 37.000 zł
g) inwestycję realizowaną w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadanie „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie” (wkład własny) – 20.000 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 57.000 zł, który zostanie pokryty:
- środkami z nadwyżki z lat ubiegłych – 57.000 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 222.981,10 zł, w tym:
- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 222.981,10 zł z przeznaczeniem na:
- rozchody w postaci udzielanych pożyczek długoterminowych – 165.981,10 zł
- pokrycie planowanego deficytu – 57.000 zł
3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 165.981,10 zł, w tym:
- § 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 165.981,10 zł    

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 374/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.06.2023 15:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.06.2023 15:33

Rejestr zmian dokumentu