(Ta uchwała została uchylona Uchwałą 424/LXXXV/2023)

Uchwała Nr 375/LXXV/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Regionalnemu Towarzystwu Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się ze środków budżetu Gminy Stary Dzików na 2023 rok nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Regionalnego Towarzystwa Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów w wysokości 165.981,10 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 10/100) na realizację zadania z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej „Wieża widokowa, wiata, parking oraz elementy małej architektury w m. Ułazów”.

§ 2

Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31.12.2024 r.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi umowa pomiędzy Gminą Stary Dzików a Regionalnym Towarzystwem Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(uchwała uchylona uchwałą 424/LXXXV/2023) Uchwała Nr 375/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Regionalnemu Towarzystwu Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.06.2023 15:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.12.2023 21:47

Rejestr zmian dokumentu