Uchwała Nr 376/LXXV/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 367/LXXIII/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia
26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 367/LXXIII/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 26 kwietnia 2023r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 3:
-  lit. a) otrzymuje brzmienie: „zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 2183 i 2185 ”wygon koło Skurki” w miejscowości Stary Dzików km 0+314 - km 0+856” – 48.600 zł
- dodaje się lit. g) w brzmieniu: „zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 1487/2 ”wygon wybiżka” w miejscowości Cewków km 0+945 - km 1+428” – 48.472,50 zł
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 367/LXXIII/2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 367/LXXIII/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 376/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 367/LXXIII/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.06.2023 15:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.06.2023 15:42

Rejestr zmian dokumentu