(Ta uchwała została zmieniona Uchwałami 387/LXXVII/2023 i 390/LXXVIII/2023)

Uchwała Nr 378/LXXVI/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 792.650 zł, z następujących źródeł:
a) środki z PGL Lasy Państwowe na zadania inwestycyjne – 772.300 zł
b) sprzedaż nieruchomości gruntowych – 20.350 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji  budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.226.850 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików-Ułazów w km 0+002,5- 2+402,5” w ramach inwestycji gminnej „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” – 434.200 zł
b) zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105001R w km 0+000-0+820 „Droga do Czerniakowej Budy”” – 493.100 zł
c) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na dofinansowanie wykonania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1648R Granica województwa-Moszczanica-Cewków w km 5+500-6+540” – 56.150 zł
d) zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 2183 i 2185” wygon koło Skurki” w miejscowości Stary Dzików km 0+314-km 0+856” – 131.400 zł
e) zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 1487/2” wygon wybiżka” w miejscowości Cewków km 0+945-km 1+428” – 112.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki w zadaniu  „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” o kwotę 434.200 zł.
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(uchwała zmieniona uchwałami 387/LXXVII/2023 i 390/LXXVIII/2023) Uchwała Nr 378/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.06.2023 19:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.07.2023 10:51

Rejestr zmian dokumentu