Uchwała Nr 379/LXXVI/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1464 (część) o powierzchni 0,50 ha położonej w obrębie geodezyjnym Stary Dzików, gmina Stary Dzików, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr DEC.W.P.NRG.VI-7250-101-2/91 na okres 10 lat z jej przeznaczeniem na cele rolnicze.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 379/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików na okres 10 lat
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.06.2023 19:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.06.2023 19:48

Rejestr zmian dokumentu