Uchwała Nr 380/LXXVI/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40); art. 37 ust. 2 pkt 1; art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczone nr ewid. 6612 o pow. 0,63 ha i nr 6658 o pow. 1,09 ha na rzecz dzierżawcy.

§ 2.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 380/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.06.2023 19:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.06.2023 19:55