(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 425/LXXXV/2023)

(Ta uchwała została zmieniona Uchwałą 388/LXXVII/2023)

Uchwała Nr 381/LXXVI/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 56.150,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1648R Granica województwa-Moszczanica-Cewków w km 5+500-6+540”.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023 rok.

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(utraciła moc uchwałą nr 425/LXXXV/2023) (uchwała zmieniona uchwałą 388/LXXVII/2023) Uchwała Nr 381/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.06.2023 19:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.12.2023 21:51

Rejestr zmian dokumentu