Uchwała Nr 384/LXXVII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2022 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za rok 2022
2. sprawozdaniem finansowym Gminy Stary Dzików za rok 2022
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
4. informacją o stanie mienia Gminy Stary Dzików
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 384/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2022 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2023 14:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.06.2023 14:17

Rejestr zmian dokumentu