Uchwała Nr 388/LXXVII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 381/LXXVI/2023 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 14 czerwca 2023 roku

Działając na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1634)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr 381/LXXVI/2023 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego § 1 otrzymuje brzmienie: „Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 56.150,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica województwa-Moszczanica-Cewków w km 5+500-6+540”.    
2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 388/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 381/LXXVI/2023 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 14 czerwca 2023 roku
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2023 21:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.06.2023 21:04

Rejestr zmian dokumentu