Uchwała Nr 389/LXXVIII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 lipca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 98/XVIII/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t.  Dz. U. z 2023 r. poz. 984) w zw. z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (j. t.  Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 98/XVIII/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 pażdziernika 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, z dniem 1 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:  
1. § 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przyznaje się dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:
1) funkcję wychowawcy klasy – dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł.
2) funkcję opiekuna oddziału przedszkolnego – dodatek funkcyjny w wysokości – 300 zł.
3) funkcję opiekuna stażu – dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł miesięcznie za jednego stażystę.
4) funkcję mentora – dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł miesięcznie.”

§ 2.

Do dnia 31 sierpnia 2027 r., dodatek funkcyjny określony dla mentora, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 389/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 98/XVIII/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.07.2023 10:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.11.2023 21:10

Rejestr zmian dokumentu