Uchwała Nr 390/LXXVIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 129.869 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 80.000 zł
b) sprzedaż gruntów – 16.259 zł
c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików – 19.997,95 zł
d) odsetki od środków na lokatach bankowych – 13.612,05 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 129.869 zł z przeznaczeniem na:
a) dotacja dla OSP Cewków w celu opracowania wniosku o dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 4.428 zł
b) opracowanie wniosku o dofinansowanie dla operacji „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych” – 3.936 zł
c) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 500 zł
d) dotacja dla OSP w Ułazowie na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego (wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie) – 8.840 zł
e) dotacja dla OSP w Cewkowie na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego (wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie) – 1.500 zł
f) inwestycję realizowaną w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadanie „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie” (wkład własny) – 77.055 zł
g) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików – 33.610 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.  
5. W Uchwale Nr 378/LXXVI/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:
a) W § 1 pkt 3. lit. d) nazwę zadania „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 2183 i 2185 „wygon koło Skurki” w miejscowości Stary Dzików km 0+314-km 0+856” zastępuje się nazwą: „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Stary Dzików na dz. o nr ewid. 2183”
b) W § 1 pkt 3. lit. e) nazwę zadania „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 1487/2 „wygon wybiżka” w miejscowości Cewków km 0+945-km 1+428” zastępuje się nazwą: „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0001 Cewków na dz. o nr ewid. 1487/2”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 390/LXXVIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2023 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 80.000
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.259
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.259
  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 16.259
3. 750 Administracja publiczna 13.612,05
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.612,05
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13.612,05
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.997,95
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 19.997,95
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 19.997,95
    Razem zwiększenia 129.869
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 390/LXXVIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2023 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I
  ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80.991
  01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 77.055
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.055
  01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 3.936
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.936
2. 801 Oświata i wychowanie 500
  80195 Pozostała działalność 500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.768
  75412 Ochotnicze straże pożarne 14.768
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.168
  6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.600
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.610
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 33.610
  4300 Zakup usług pozostałych 33.610
    Razem zwiększenia 129.869

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 390/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.07.2023 10:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.07.2023 10:49

Rejestr zmian dokumentu