(Ta uchwała została zmieniona Uchwałą 397/LXXIX/2023)

Uchwała Nr 391/LXXVIII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 167/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6ra ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 167/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych z dniem 1 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
0,40 zł (netto) + podatek VAT za 1 kg - folii rolniczej, opakowań po nawozach i typu big bag, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
0,65 zł (netto) + podatek VAT za 1 kg – opon.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc obowiązująca uchwała Nr 268/LVI/2022 r. z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 167/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(uchwała zmieniona uchwałą 397/LXXIX/2023) Uchwała Nr 391/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 167/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.07.2023 11:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.09.2023 15:10

Rejestr zmian dokumentu