Uchwała Nr 392/LXXVIII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w roku 2024 do kwoty 1.907.945 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 392/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.07.2023 12:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.07.2023 12:35

Rejestr zmian dokumentu