Uchwała Nr 394/LXXIX/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.691.986,57 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 46.422,59 zł
b) środki z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków związanych z realizacją projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie” – 1.645.563,98 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.645.563,98 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 46.422,59 zł z przeznaczeniem na:
a) dotacja dla OSP w Starym Dzików na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego (wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie) – 8.190 zł
b) dotacja podmiotowa dla GOK – 2.300 zł
c) zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina” – 19.467,63 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie – 16.464,96 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 394/LXXIX/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.09.2023 14:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.09.2023 14:25

Rejestr zmian dokumentu