Uchwała Nr 395/LXXIX/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 686.790,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce”.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2024 rok.

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 395/LXXIX/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.09.2023 14:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.09.2023 14:29

Rejestr zmian dokumentu