(uchwała unieważniona przez Wojewodę -
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.203.2023 z dnia 29.09.2023 r.)

Uchwała Nr 398/LXXX/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie wystąpienia do Powiatu Lubaczowskiego o zabezpieczenie środków na wykonanie remontu odcinków drogi powiatowej nr 1553 R  Cewków – Stary Dzików – Oleszyce oraz rozpoczęcia realizacji tej inwestycji w 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 1 uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr LV/423/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. -

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zawnioskować o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na rok 2024 środków finansowych celem wykonania nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 1553R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce od budynku starej szkoły za cerkiew w miejscowości Stary Dzików w km od 8+000 – 8+494, oraz na odcinku tej drogi powiatowej koło cerkwi w miejscowości Cewków w km 3+930 – 4+440 oraz rozpoczęcie realizacji tej inwestycji w 2024 r.

§ 2

Zawnioskować o przesunięcie osi jezdni przy wykonywaniu remontu drogi powiatowej nr 1553R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce na odcinku obok cerkwi w Starym Dzikowie celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz dostosowania do dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika przy tej drodze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 398/LXXX/2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wystąpienia do Powiatu Lubaczowskiego o zabezpieczenie środków na wykonanie remontu odcinków drogi powiatowej nr 1553 R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce oraz rozpoczęcia realizacji tej inwestycji w 2024 r.
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.09.2023 15:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2023 14:39