Uchwała Nr 399/LXXXI/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki OSP w Cewkowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 100.000 zł na:
a) zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Stary Dzików na dz. o nr ewid. 2183" - 70.000 zł
b) zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0001 Cewków na dz. o nr ewid. 1487/2" - 30.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 399/LXXXI/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.09.2023 20:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.09.2023 20:32

Rejestr zmian dokumentu