Uchwała Nr 401/LXXXII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.658.376 zł, w tym:
a) uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.648.223 zł
b) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 10.153 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 751.367 zł, w tym:
a) zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na 2023 rok – 10.153 zł
b) wydatki oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe – 468.214 zł
c) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie – 250.000 zł
d) wykonanie kapliczki św. Floriana oraz jej umiejscowienie przed remizą OSP w Cewkowie – 9.000 zł
e) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Cewków
- „zakup kruszywa na remont dróg polnych” – 4.000 zł
- „usługi koparką na drogach dojazdowych do pól” – 2.000 zł
- „organizacja imprezy integracyjnej stowarzyszeń działających na terenie sołectwa (OSP i KGW) oraz mieszkańców sołectwa” – 2.000 zł
f) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Moszczanica
- „zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)” – 3.000 zł
- „zakup kruszywa na poprawę stanu dróg polnych” – 3.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14.000 zł, w tym:
a) zadanie „zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)” z funduszu sołeckiego wsi Cewków – 8.000 zł
b) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Moszczanica
- „piknik rodzinny” – 2.000 zł
- „usługa transportowa (wywóz gruzu oraz ziemi na drogi dojazdowe do pól)” – 1.000 zł
- „zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz siłowni” – 3.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 2

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 921.009 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 921.009 zł, w tym:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” – 921.009 zł
3. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 921.009 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 401/LXXXII/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2023 11:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2023 12:18

Rejestr zmian dokumentu