Uchwała Nr 403/LXXXII/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 , art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 4, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 163/XLII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat i warunków płatności przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy gruntu i lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Stary Dzików przy ul. Kustronia 13/2 na działce nr 1400/3 o pow. 0,0088 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1L/00029545/7.
2. Szczegółowy wykaz lokali do sprzedaży wg załącznika Nr 1.

§ 2

Sprzedaż gruntu i lokalu mieszkalnego nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 3

Udziela się bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1 pkt 1:
- w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu – do 60 %
- w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty – 50 %

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 169/XLIII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 403/LXXXII/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2023 11:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2023 11:39

Rejestr zmian dokumentu