Uchwała Nr 404/LXXXIII/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc rzeczową  dla Powiatu Lubaczowskiego w 2023 roku w postaci 32,35 m3 drewna wielkowymiarowego sosnowego o wartości brutto 19.895,25 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100) na wykonanie częściowego remontu mostu na rzece Wirowa na drodze powiatowej nr 1651R Stary Dzików-Ułazów.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 404/LXXXIII/2023 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.10.2023 10:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.10.2023 10:34

Rejestr zmian dokumentu