Uchwała Nr 405/LXXXIV/2023
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19.990 zł, w tym:
a) przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie" – 10.574 zł
b) przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Cewkowie" – 5.416 zł
c) przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Prace konserwatorskie na cmentarzach na terenie Gminy Stary Dzików" – 4.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19.990 zł w zadaniu "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0001 Cewków na dz. o nr ewid. 1487/2".
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 405/LXXXIV/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2023 19:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2023 19:37

Rejestr zmian dokumentu