Uchwała Nr 407/LXXXIV/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023 dotyczących realizacji zadania pn. "Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2023 związanych z przygotowaniem dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie".

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego projektu nastąpi w roku 2024 w kwocie 32.476 zł.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 niniejszej uchwały zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stary Dzików, tj. z dochodów ze sprzedaży drewna w wysokości 32.476 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 407/LXXXIV/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023 dotyczących realizacji zadania pn. "Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie"
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2023 19:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2023 19:47

Rejestr zmian dokumentu