Uchwała Nr 408/LXXXIV/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w miejscowości Stary Dzików gm. Stary Dzików - oznaczonej nr ewid. dz. nr 1410/24 o pow. 0,0179 ha i 1410/36 o pow. 0,1426 wraz z budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą na rzecz Gminy Stary Dzików na cele komunalne.

§ 2.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 408/LXXXIV/2023
z dnia 25 października 2023 r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (m2) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. .....................................* 1410/24 0,0179 w. Stary Dzików przy ul. Kościuszki

teren przeznaczony pod drogę gminną

1. .....................................* 1410/36 0,1426 w. Stary Dzików przy ul. Kościuszki

teren przeznaczony pod infrastrukturę komunalną

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) pominięto numer księgi wieczystej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 408/LXXXIV/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2023 19:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2023 19:56

Rejestr zmian dokumentu