Uchwała Nr 410/LXXXIV/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 1, 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje się, że wniesiona przez Pana Adama Szulca Prezesa Zarządu Szulc-Efekt Sp. z o. o.  w dniu 12 września 2022 r. petycja dotycząca u wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie.

§ 2.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy w Starym Dzikowie zawiadomi wnoszącego petycję.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniu 12 września 2023 r. do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego Gminy Stary Dzików wpłynęła drogą elektroniczną petycja złożona przez Pana Adama Szulca Prezesa Zarządu Szulc-Efekt Sp. z o. o. w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.
Na posiedzeniu w dniu 11 października 2023r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z petycją w celu zbadania jej zasadności. Komisja oceniła, że forma wniesienia i treść wyczerpują znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy o petycjach, a rada gminy jest organem właściwym do jej rozpoznawania.
Petycja Pana Adama Szulca musi być rozpatrzona negatywnie, ponieważ na dzień rozpatrzenia petycji problematyka będąca jej przedmiotem nie jest nadal przedmiotem regulacji powszechnie obowiązującego prawa. Dyrektywy są to akty prawa wtórnego Unii Europejskiej, które nie są stosowane bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych, lecz wymagają wdrożenia za pomocą aktów prawa krajowego. Termin implementacji do polskiego systemu prawnego przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS-2) upływa 17 października 2024. Implementujący ją akt prawa krajowego nie wszedł jeszcze w życie, zatem brak po stronie Gminy Stary Dzików kompetencji ustawowej do podjęcia działań w tym kierunku. Organy administracji publicznej, tak rządowe jak i samorządowe, zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności, każde swoje działanie opierać muszą na ustawowej normie kompetencyjnej uprawniającej je (i obligującej) do podejmowania określonych działań. Nie sposób zatem przyjąć, że organy administracji uprawnione, czy też zobowiązane są do czynności niemających oparcia w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, na przykład na podstawie przepisów dopiero tworzonych, o nieznanej jeszcze ostatecznej treści, lub takich, które nie weszły jeszcze w życie. Gdy stosowne regulacje zaczną obowiązywać, Gmina Stary Dzików niewątpliwie podejmie działania niezbędne do ich zastosowania. Mając powyższe na uwadze komisja Skarg Wniosków i Petycji odmawia uwzględnienia petycji.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy w Starym Dzikowie stwierdza, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji należycie zbadała petycję i zarekomendowała jej rozpatrzenie zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. Wobec powyższego Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia uznać petycję za niezasługującą na uwzględnienie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 410/LXXXIV/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2023 20:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2023 20:21

Rejestr zmian dokumentu