(uchwała unieważniona przez Wojewodę - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.251.2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2023 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 414/LXXXIV/2023 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 255/LI/2021 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży)

Uchwała Nr 414/LXXXIV/2023
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 255/LI/2021 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. 2021 r. poz. 1974) Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr 255/LI/2021 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w § 1 ulega obniżeniu o 5 % za każdą nieobecność radnego na sesji rady Gminy lub Komisji.
2. Pozostałe zapisy uchwały Nr 255/LI/2021 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 grudnia 2021r. pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 414/LXXXIV/2023 z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 255/LI/2021 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2023 20:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.11.2023 19:55

Rejestr zmian dokumentu