Uchwała Nr 5/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Komisji d/s Oświaty i Kultury

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Komisję d/s Oświaty i Kultury w składzie:
1. Czarna Maria
2. Goraj Henryk
3. Jabłoński Jan
4. Kudła Mariusz
5. Sokal Ryszard

§ 2

Przedmiotem działania Komisji będzie:
- opiniowanie wprowadzanych zmian organizacyjnych dotyczących placówek oświatowych,
- celowość wykorzystania środków na oświatę,
- występowanie z inicjatywą w sprawach dotyczących:
   a) opieki nad dzieckiem i pomocy dzieciom specjalnej troski, wychowania oraz wypoczynku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 5/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Oświaty i Kultury
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.11.2004 10:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:26

Rejestr zmian dokumentu