Uchwała Nr 8/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Stałą Komisję Statutową w składzie:
1. Czarna Maria
2. Kolasa Julian
3. Kudła Mariusz
4. Kwiatkowski Tadeusz
5. Ziętek Wiesław

§ 2

Do zadań Komisji Statutowej należeć będzie opracowanie projektu zmian w Statucie Gminy i w Statutach Sołectw.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 8/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.11.2004 11:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:27

Rejestr zmian dokumentu