(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 220/XLVI/2021)

Uchwała Nr 31/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

W uchwale Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

 

 Dochód na osobę w rodzinie
(jako % dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego)

 Miesięczna wysokość stypendium szkolnego (jako % maksymalnego miesięcznego stypendium szkolnego)

0-100 

40-100 

2. Uchyla się ust. 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
(utraciła moc uchwałą nr 220/XLVI/2021) Uchwała Nr 31/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 164/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 11:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.08.2021 17:52

Rejestr zmian dokumentu