Uchwała Nr 33/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969  z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o s t a n a w i a :

§ 1

Zarządzić pobór podatku za 2007 rok w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2

1. Ustala się, inkasentów dla wsi:
 
 1. Wieś Cewków - Wach Jan
 2. Wieś Moszczanica - Osetek Bronisław 
 3. Wieś Nowy Dzików - Sulikowski Stanisław 
 4. Wieś Stary Dzików - Grzebiennik Tadeusz
 5. Wieś Ułazów - Pokrywka Franciszek 

§ 3

Dla inkasentów określonych w § 2 pkt 1-5 ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso od kwot pobranych osobiście:
-   za łączne zobowiązanie pieniężne - 3,5  %
-   podatku rolnego - 3,5  %
-   podatku leśnego - 3,5  %
-   podatku od nieruchomości - 3,5  %

§ 4

Traci moc uchwała Nr 23/III/2006 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2007 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 33/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 11:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:52

Rejestr zmian dokumentu