Uchwała Nr 39/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 7 marca 2007 r.

  

w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

  

Rada Gminy w Starym Dzikowie

postanawia:

  

§ 1

 

Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 39/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 12:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:54