Uchwała Nr 41/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 9.983.010,– zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.912.970,– zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 9.563.610,– zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.912.970,– zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 419.400,– zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,– zł.

§ 3

Ustala się:
a) rozchody budżetu w kwocie 419.400,– zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Rozchody określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 158.000,– zł i wydatków w wysokości 177.923,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 5.000,– zł i wydatków w wysokości 13.767,– zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 191.004,– zł i wydatków w wysokości 392.780,– zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 45.000,– zł i wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania w roku 2007, w tym:
a) alkoholizmowi – 42.000,– zł,
b) narkomanii – 3.000,– zł.

§ 8

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 15.026,– zł, w tym:
– dział 801 – 15.000,– zł
– dział 854 – 26,– zł

§ 9

Ustala się dotacje z budżetu Gminy:

1. Przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 70.000,– zł, w tym:

– Zakład Weterynarii w wysokości 70.000,– zł z przeznaczeniem na:

a) prowadzenie profilaktyki w zakresie zapobiegania chorobom wymion u krów 1000 sztuk x 10 zł = 10.000,– zł,

b) prowadzenie profilaktyki w zakresie żywienia krów zapobiegającego ketozie 1000 sztuk x 15 zł  = 15.000,– zł,

c) dopłaty do leczenia obrzękówki i ropczycy u świń 500 sztuk x 20 zł = 10.000,– zł,

d) dopłaty do szczepienia prosiąt 1000 sztuk x 5 zł = 5.000,– zł,

e) dopłaty do odmotyliczania bydła 3000 sztuk x 10 zł = 30.000,– zł.

2. Celowa dla organizacji pozarządowych nie zaliczonych do Sektora Finansów Publicznych w wysokości 25.000,– zł, w tym:

a) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 25.000,– zł.

3. Podmiotowa dla Instytucji Kultury w wysokości 275.000,– zł, w tym:

a) Gminny Ośrodek Kultury, świetlice – 200.000,– zł,

b) Biblioteki Publiczne – 75.000,– zł.

§ 10

I. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 500.000,– zł, w tym na:

1. „Rozwój Edukacyjny i Sportowy Gminy” w kwocie 500.000,– zł
zadanie – Budowa sali gimnastycznej w Starym Dzikowie – 500.000,– zł
(dz. 801, rozdz. 80101)

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy na kwotę 400.000,– zł.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,– zł, w tym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
400.000,– zł,

§ 14

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 400.000,– zł.

§ 15


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 41/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 13:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:54