Uchwała Nr 42/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom samotnym oraz zasad zwrotu wydatków z nim związanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) araz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia, co następuje:

§ 1

W razie konieczności sprawienia pogrzebu:
1) osobie samotnej, która zamieszkiwała lub przebywała czasowo na terenie gminy,
2) osobie, która nie posiadała źródeł utrzymania lub członka rodziny wpólnie z nią zamieszkałego nie posiadającego również źródeł utrzymania,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego ustala osobę właściwą do zorganizowania pochówku i załatwienia formalnych spraw z nią związanych.

§ 2

1. Osobie sprawiającej pogrzeb przysługuje zwrot wydatków, tj.:
- pokrycie kosztów zakupu trumny wraz z jej transportem do miejsca zamieszkania osoby zmarłej lub do szpitala,
- pokrycie kosztów wykopu grobów,
- pozostałe wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu, tj. zakup ubrania, obuwia, dowóz zmarłego do miejsca pochówku, obsługa pogrzebu związana z wyznaniem lub światopoglądem zmarłego pokrywane będą według ustaleń zawartych w wywiadzie środowiskowym.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 realizowany będzie po przedłożeniu przez osobę sprawiającą pogrzeb odpowiednich rachunków.

§ 3

Wydatki gminy związane z pokryciem kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej po osobie zmarłej a w przypadku zgonu osoby samotnej, posiadającej przyznane świadczenia z ubezpieczenia społecznego wydatki związane z organizacją pochówku osoby zmarłej - z zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez właściwy organ.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem cuhwały powierza się Komisji Ładu i Porządku Gminy Stary Dzików.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 33/V/99 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 5 lutego 1999 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 42/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom samotnym oraz zasad zwrotu wydatków z nim związanych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 14:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:55