Uchwała Nr 46/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 26 lutego 2007 r.

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z dniem 30 kwietnia 2007 r. Pana Edwarda Zająca z funkcji Skarbnika Gminy Stary Dzików.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2007 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 46/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 09:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:56

Rejestr zmian dokumentu