Uchwała Nr 48/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt  3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112  z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala:
 
§ 1

Następujący sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) w celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczyciela zatrudnionego w różnych wymiarach czasu pracy należy zsumować ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki i podzielić je przez współczynnik i wyliczony według wzoru:

i = (x1 : y1) + (x2 : y2),

gdzie:
x1, x2... – ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki,
y1, y2… – wymiar czasu pracy nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

2) otrzymany wynik, po zaokrągleniu do całości, stanowi obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu pracy  nauczyciela, o którym mowa w § 1;

3) jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły/placówki jest większa niż ustalony zgodnie z treścią pkt 1 obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z treścią pkt 2. Tak ustalone godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych.

§ 2

Łączenie przez nauczycieli, w ramach etatu, zajęć o różnym wymiarze pensum dopuszcza się tylko w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz  pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 48/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 09:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 12:57

Rejestr zmian dokumentu