Uchwała Nr 57/VII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2,  art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na:
a) modernizację drogi powiatowej Stary Dzików - Ułazów – 100.000 zł,
b) przywrócenie przejezdności drogi powiatowej Dobra - Cewków 10.000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 110.000 zł z następujących zadań:
a) remonty dróg gminnych – 110.000 zł,
3. Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 57/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 11:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:01

Rejestr zmian dokumentu