Uchwała Nr 58/VII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167  ust. 2 pkt 5 i  art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 110.000 zł na:
- modernizację drogi powiatowej Stary Dzików-Ułazów - 100.000 zł,
- przywrócenie przejezdności drogi powiatowej Dobra-Cewków - 10.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 58/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 12:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:01

Rejestr zmian dokumentu