Uchwała Nr 62/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania stałej Komisji ds. Społecznych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
p o w o ł u j e :

§ 1

Stałą Komisję ds. Społecznych w składzie:
1. Dyjak Adam
2. Goraj Tadeusz
3. Jaszczyszyn Maria
4. Kantor Eugeniusz
5. Ozimek Bogdan
6. Sobków Zenon
7. Wenek Jerzy

§ 2

Do zadań komisji należy współdziałanie z organami ścigania oraz innymi instytucjami zapewniającymi ład i porządek, opiniowanie wprowadzonych zmian organizacyjnych dotyczących placówek oświatowych, celowość wykorzystania środków na oświatę, występowanie z inicjatywą w sprawach dotyczących: opieki nad dzieckiem i pomocy dzieciom specjalnej troski, wychowania oraz wypoczynku.

§ 3

Tracą moc uchwały Nr 5/II/2006 w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty i Kultury i Nr 7/II/2006 w sprawie powołania stałej Komisji Ładu i Porządku Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 1 grudnia 2006 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 62/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Społecznych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 12:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:02

Rejestr zmian dokumentu