Uchwała Nr 63/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczących komisji stałych Rady Gminy wybrani zostali:
1. Komisja Rewizyjna - Goraj Tadeusz
2. Komisja Statutowa - Wenek Jerzy
3. Komisja ds. Gospodarczych i Budżetowych - Kudła Mariusz
4. Komisja Społeczna - Ozimek Bogdan

§ 2

Traci moc uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 1 grudnia 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 63/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 13:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:03

Rejestr zmian dokumentu