Uchwała Nr 65/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 5 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 123/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały na okres 10 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 65/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 13:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:03

Rejestr zmian dokumentu