Uchwała Nr 67/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznaczyć do zbycia nieodpłatnie nieruchomości położone we wsi Ułazów gm. Stary Dzików na rzecz Powiatu Lubaczowskiego działki nr ewid. 911/2; 982/3; 644/1; 787/5; 1504/3; 1504/4 - pod drogi publiczne.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 67/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.08.2007 08:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:04

Rejestr zmian dokumentu