Uchwała Nr 68/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165  ust. 1 i 2, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 128.000 zł z następujących źródeł:
a) sprzedaż drewna z lasów komunalnych

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 128.000 zł z przeznaczeniem na:
a) podatek VAT od sprzedaży drewna – 97.800 zł,
b) wykonanie magazynku na cmentarzu w Ułazowie – 1.800 zł
c) zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – 1.300 zł
d) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – 3. 800 zł
e) rekultywację terenu- mienie wiejskie w miejscowości Cewków – 5.500 zł
f) zakup materiałów do wykonania chodnika na cmentarzu w Cewkowie – 16.000 zł
g) szkolenie radnych – 1.800 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 68/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.08.2007 08:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:04

Rejestr zmian dokumentu