Uchwała Nr 69/VIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny kandydatów na ławnika

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. oceny kandydatów na ławnika w składzie:
1. Dyjak Adam
2. Goraj Tadeusz
3. Jaszczyszyn Maria
4. Sobków Zenon
5. Wawrzyniec Julian

§ 2

Zadaniem Zespołu jest przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w przywołanej wyżej ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 69/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny kandydatów na ławnika
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.08.2007 08:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 13:04

Rejestr zmian dokumentu