Uchwała Nr 14/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Obniżyć cenę skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego do wysokości 30 zł za 1 q, która będzie obowiązywać w roku 2003.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Starym Dzikowie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 14/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.11.2004 14:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:35

Rejestr zmian dokumentu